Postmodern Dönemde Medya

Postmodern toplum, farklı niteliklerle öne çıksa da tüketim olgusunun odakta olduğu bir toplum olarak tanımlanabilir. Küre­selleşmenin doruk noktasına ulaştığı ve yerelliğin de buna bağlı ola­rak Ön plana çıkağı bu dönemin düşünsel olarak ayırt edici özelliği, modernitenin ve tabiî olarak araçsal aklın ve Aydınlanmanın dört bir yandan eleştiriye tabi tutulması ve kültür endüstrine mahkûm homojen toplum […]

Televizyon

..Yakın bir tarihe kadar, medya ve medya izleyicileri üzerine yapılan akademik çalışmalar televizyon üzerinde yoğunlaştı. Televizyona odaklanılması iki temel etkene bağlanabilir. Bun­lardan birincisi, tüm dünyada ailelerin büyük çoğunluğunun evlerinde bulunmasıyla televizyonun son derece erişilebilir bir araç olmasıdır (Lull, 1988). İkincisiyse, televizyonun yereldeki ve dünyadaki olaylar ve gelişmelere dair temel bilgi kaynağı olmasıdır (Hail, 1971). Önceki […]

Medya

Her gün zihinlerimiz haber organları, ortalama Amerikalının haftada altmış saat izle, eliği televizyon, popüler romanlar ve günlük temasta olduğumuz kişiler tarafından bombardıman edilmektedir. Bütün bu şeylerin din kar­şıtı, liberal-hümanist, sosyalist ve az-çok şüpheci-ateist bir bakış açı­sı benimsediğine dair benim zihnimde hiç şüphe yoktur. Üstelik mo­dern hayatın stresleri öyledir ki bıraktığımız az-uz vakitte çoğumuz kendimizi medyaya […]