Der-Medh-i Aspozi Der-Malatya (Malatya’daki Aspozi Övgüsü)

Bârekallâh gülsitân-ı bülbülândır Aspozi Cenneti tezkîr eder âlî-mekândır Aspozi Allah mübârek kılsın. Aspozi, bülbüllerin gül bahçesidir, cenneti andıran (hatırlatan) pek yüce bir mekândır. Mutedil âb u hevâ hem müctemi’ envâ’-ı zevk Mecma’-ı bezm-i safâ-yı ârifândır Aspozi Aspozi, hem mutedil (ne soğuk ne de sıcak) su ve havasıyla, hem türlü zevki içinde barındıran özellikleriyle, âriflerin huzur […]