KIasik Dönem Bazı Tefsir,Hadis,Tasavvuf Eserlerinde Yer Alan Hadislerin Değeri Üzerine*

M. Abdülhayy el-Leknevi** – A. Ebu Gudde ——— çev. Hayati YILMAZ Yar. Doç. Dr., Sakarya ü. ilahiyat Fak. hyilmaz@sakarya.edu.tr […] Dipnotlar yazının sonunda verilmiştir. Muhammed b. Cerir et-Taberi (ö. 310/922), Baki’ b. Mahled (ö. 276/869), İbn Ebi Hatim (ö. 327/938) ve Ebu Bekir b. el-Münzir (ö. 319/931) gibi büyük tefsir alimleri de, -bırakın Ahmed b. […]