Fezâil Konularında Zayıf Hadislerle Amel Edilmesinin Kabulü

Bilinmelidir ki ister ahkâm konularında isterse diğer dini konularda olsun, her iki durumda da bir hadis rivayet edildiğin­de senet aranmaktadır. -Senetsiz hadise zaten güvenilmez- An­cak ahkâmla ilgili olan rivayetle ahkâm dışı olan konulardaki rivayetlerin senetlerinin sıhhati açısından fark vardır. Öyleki he­lal ve haramı içeren ahkâm konularında hadis rivayetinde daha titiz davranılırken, ahkâm dışındaki konularda ise […]

Hadis Kitaplarında Bulunan Her Hadisle Amel Edilebilir mi?

Üçüncü Soru: Ahkâm konusunda, iyice araştırma yapmaksızın hadis ki­taplarında yer alan hadislerin tamamı delil olarak kullanılabilir mi? İkinci bir soru da delil olarak kullanılabilecek hadisle kulla­nılamayacak hadisi ayırt eden şey nedir? Cevap: Daha önce geçtiği üzere(1) adı geçen hadis kitapları, sahih, hasen ve zayıf türünden her türlü hadisi kapsamaktadır. Ahkâm konusunda(2) zikri geçen ve benzeri […]

KIasik Dönem Bazı Tefsir,Hadis,Tasavvuf Eserlerinde Yer Alan Hadislerin Değeri Üzerine*

M. Abdülhayy el-Leknevi** – A. Ebu Gudde ——— çev. Hayati YILMAZ Yar. Doç. Dr., Sakarya ü. ilahiyat Fak. hyilmaz@sakarya.edu.tr […] Dipnotlar yazının sonunda verilmiştir. Muhammed b. Cerir et-Taberi (ö. 310/922), Baki’ b. Mahled (ö. 276/869), İbn Ebi Hatim (ö. 327/938) ve Ebu Bekir b. el-Münzir (ö. 319/931) gibi büyük tefsir alimleri de, -bırakın Ahmed b. […]

Abdulfettah Ebu Gudde – İslam Alimlerine Göre Zamanın Kıymeti Adlı Eserinden ‘Alıntılar’

  İmam Ebu Yûsuf un ölüm Döşeğinde Bile Îlmî Müzakerede Bulunması    İşte İmam Kâdı Ebû Yûsuf, Ya’kûb ibn İbrahim el-Ensârî el-Kûfi summe’l-Bağdâdî. 113/731 yılında dünyaya gel­miş, 182/798 yılında vefat etmiştir. Allah Teala kendisine rahmet etsin. İmam Ebû Hanîfe’nin arkadaşı ve talebesi, onun ilminin ve mezhebinin yayıcısı idi. Üç Abbasi halife­sinin de kadılığını yapmıştı. Bu […]

Genel Hatlarıyla Şahsiyetini Tanıma İmkanı Veren Hasletleri,Faziletleri, Yüce Ahlakı Ve Şemâiliyle Bir ‘Eğitimci olarak Hz.Muhammed’

  Hz. Peygamber sallellâhu aleyhi ve sellemin şahsiyetini öğrenmenin yolu eğitimci kişiliğini tam olarak bilmekten geçer. Çünkü bu yön O’nun kişiliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleri­nin ve verdiği hükümlerin kabul edilmesi, davranışlarının esas alınması ve bunların gönüllerde tesir bırakmasındaki hikmet de burada yatmaktadır. Ayrıca O’nun bu tarafı hayatın ve dinin bütün yönlerini kapsamaktadır. Yine burada zikredilecek […]

7-Mal ve Mülklerini,İlim Tahsili Uğruna Harcamaları

  …. ‘”Şam muhaddislerinden İsmail b. Ayyaş el Hımsi 106 sene­sinde dünyaya gelmiş ve 182 senesinde vefat etmiştir. Eski âlim­lerden Ameş ve birçok kişi kendisinden rivayette bulunmuştur. Halife el Mansur’un huzuruna çıkmış ve Mansur onu elbise dolaplarıyla sorumlu memur yapmıştır. Kendisi asil, cömert ve mütevazı bir insan ve ilmiyle âmil bir âlimdi. Ebul Yeman onun […]

6-İlme Hizmet Yolunda İffetli Olmaları,Evlenmemeleri

  -BAZI ALİMLER NİÇİN BEKARLIĞI TERCİH ETMİŞTİR? Bu örneklere geçmeden önce âlimlerin, evlenmenin hük­münü ve faziletini, bekârlığın tehlike ve zorluklarını, özellikle bekârlığı özendirecek sahih bir nassın bulunmadığını bilmeleri­ne rağmen, ilmi evliliğe tercih etmelerinin sebebi nedir acaba? Alimlerin, bekârlığı tercih etmelerine ruhsat veren ince bir nükteyi buraya serdetmeyi pek uygun buluyorum. Sorunun cevabı (en doğrusunu Allah […]