Peygamberler Küçük Günah İşler mi ? -8

Nûh Peygamberin Kıssası (Peygamberlerin küçük günâh işleyebileceklerini düşünenlerin öne sürdüğü delillerden biri de, Nûh aleyhisselâm ile ilgili aşağıdaki âyet-i kerimedir; Hz. Nûhun, kâfir olan oğlunun gemiye alınmasını istemesi günah değildir ve oğlunun gemiye alınmasını istemekle o bir kusur da işlememiştir. Çünkü Allah Teâlâ ona. “Aileni ve îmân edenleri gemiye al’’(Hud,40) diye buyurmuştu. Nûh aleyhisselâm da […]

Peygamberler Küçük Günah İşler mi ? -7

Süleyman Peygamberin Kıssası Peygamberlerin küçük günah işleyebileceğini söyleyenler ve bazı tefsir âlimleri. Hz. Süleyman’ın günâhına delîl olarak şu âyeti ileri sürerler: “Biz Süleyman’ı da imtihân etmiş ve tahtına bir ceset bırakmıştık; sonra o, yine Bize döndü: ‘Rabbim, beni bağışla’ dedi.”(Sad,34) Âyet i kerîmedeki “fetennâ”nın mânası, biz onu denedik, imtihân ettik demektir. Bu âyet-i kerimede Hz. […]

Peygamber Küçük Günah İşler mi ? -6

Mûsâ Peygamberin Kıssası Hz. Mûsâ’nın küçük günah İşlediğine dâir, onun Mısır’ın yerlisi olan bir adamı bir yumrukta öldürmesi olayı zikredilebilir. Âyet-i kerimede Allah Teâlâ öldürülen adamın Hz. Mûsâ nın düşmanlarından ve Firavunun dinine mensup bir Kıptî olduğunu bildirmektedir. Şerh:Firavun, bir isim değil unvandır. Bizans krallarına Kay­ser, İran (Fars) krallarına Kisrâ, Habeşistan krallarına Necâşî, Türk hükümdarlarına […]

Peygamberler Küçük Günah İşler mi ? -5

Yûsuf Peygamberin Kıssası Hz Yusuf ve kardeşlerinin kıssasında Yûsuf aleyhiselamın günah işlemesiyle İlgili bir durum yoktur. Şerh:Ayet ve hadislerde Hz.Yusuf’un günah işlediğine dair bir bilgi bulunmadığı için burada o konu ele alınmamıştır. Kardeşlerinin durumuna gelince, onlar peygamber olmadıkları için, yapıp ettiklerini burada ele almak gerekmez. Hz. Yakûbun “torunlarının ‘’Kur ân-ı Kerim de peygamberlerle birlikte anılması […]

Peygamberlerin Peygamber Olmadan Önce de Günahtan Korundukları

Peygamberlerin peygamber olmadan önce küçük günahlardan korunup korunmadıkları husûsunda âlimlerin farklı görüşleri vardır. Kimi onların peygamber olmadan önce, büyük günahlardan korundukları gibi küçük günahlardan da korunduklarını söylemiş, kimi de küçük günahlardan korunmadıklarını ileri sürmüştür. Doğru olan görüş -inşallah söylediğim gibidir- onların her türlü kusurdan münezzeh oldukları, kendilerinden şüphe edilmesine yol açacak her kabahattan korunduklarıdır. Onların […]

Peygamber de Dâhil Herkes Kusurludur Diyen Kimseye Ne Yapılırdı?

Endûlûslü kadılara bir mesele sorulmuş, onlar da bunu üstadımız Kâdı Ebû Muhammed ibni Mansûr’a sormuşlardı. Mesele şöyle idi: Bir kimse bir adamı bir kuşum dolayısıyla ayıplamıştı. Ayıplanan adam da ona ”Elbette sen bu sözünle benim bir kusurumu dile getiriyorsun. Unutma ki ben bir insanım. Peygamber sallaIIahu aleyhi ve selleme varıncaya kadar bütün İnsanlar kusurludur” demişti. […]

Bidatçilerin Kafir Olduğu Söylenmemelidir

El Eşari ile Ebül Meali el Cüveyni dışındaki muhakkik alimler de şöyle demişlerdir:”Ayet ve hadisleri kendi arzularına göre tevil eden bidatçilerin kafir olduğunu söylemekten sakınmalıdır.Namaz kılan,Allahın varlığına ve birliğine inanan kimselerin kanlarını helal saymak büyük bir hatadır.Öldürülmeyi hak eden 1000 kafiri öldürmemenin günahı bir Müslümanın bir mikdar kanını haksız yere dökmekten daha hafiftir.” Şerh:Bir Müslümanı […]