Hz.Peygamberin Dünyevi Konulardaki Otoritesi

Batılılaşmış bazı çevreler tarafından sık sık dile getirilen diğer bir bakış açısına göre de Hz. Peygamberin otoritesi hiç şüphesiz Kur an-ı Kerim tarafından bütün nesiller için ve bütün zamanlara şamil olacak şekilde tespit edilmiştir. Fakat bu otoritenin sahası sadece dokrinel konular ve ibadete ilişkin meselelerle sınırlıdır. Bir peygamberin fonksiyonu, onlara göre, ümmetin doktrin seviyesinde inançlarını […]

Sünnet-Vahiy İlişkisinin Nitelik ve Boyutları

Sünnet-vahiy ilişkisinin nitelik ve boyutları konusu, öncelikle peygamberlerin dindeki konumları açısından ele alınması gereken bir konudur. Çünkü vahiy gibi Allah’tan çeşitli şekil ve yollarla peygamberlere gelen bir mesajın, kabûlünden başlayıp nitelik ve alan tasnifine kadar uzanan geniş yelpazede merkezî konum, yine ‘peygamberlerin kendileri’ne aittir. Bu husus, sünnet-vahiy ilişkisinin doğallığı kadar kaçınılmazlığını da göstermektedir. Çünkü peygamberler, […]

Peygamberlerin İsmet Sıfatları ve İçtihatlarında Hata Meselesi

Öncelikle peygamberlerin ismet sıfatının mahiyeti üzerinde kısaca duralım: İsmet kavramı, genel olarak: “Peygamberlerin gerek sözlerinde, gerekse fiillerinde kendilerini lekeleyecek ve kıymetten düşürecek hatalardan korunmuş olmaları”(603), “sahibini, çirkin işlerden (fücûr) alıkoyan manevî bir meleke”(604) olarak tanımlanmaktadır. Râğıb el-Isfahânî ise ismetin, temelde ‘Allah’ın peygamberleri koruması’ olduğunu belirterek, bu korumanın şu şekillerde tezahür ettiğine vurgu yapar: Peygamberlerin cevherlerini […]

Hadis Tenkîdi Kriterleri 

  Ahmet Tahir Dayhan D.E.Ü. İlahiyat Lisans Tamamlama Hadis ve Hadis Metinleri, Ünite no. 7 İzmir 2012,  s. 147-167 GİRİŞ Sahîh bir hadîsin isnâdında aranan vasıf, râvîlerinin âdil (İslâma uygun yaşayan) ve zâbıt (rivâyetini sağlam taşıyan), senedinin ise muttasıl (kesintiye uğramayan) olmasıdır. Şüzûz’dan (daha üstün râvîlere muhâlefetten) ve illetden (gizli bir kusurdan) arınmışlığı ise metninde aranan vasıflardır. Bir hadis, […]

Kur’an Dışı Vahyin İmkanı

Kur’ân’ın, vahyi yazılı bir kitap ile sınırlandırıp sınırlandırmadığı, Kur’ân dışı vahyin mümkün olup olmadığı ve mümkün ise hangi alanları kapsadığı gibi konuların tespiti, Kur’ân dışı vahiyden söz eden hadislerin anlaşılması açısından son derece önemlidir. Geçmişte Hz. Peygamber’in Kur’ân dışında vahiy aldığı görüşünde olan âlimler tarafından, Allah Teâlâ’nın, Resûlullâh’a itaati emretmesi,757 Hz. Peygamber’e itaati kendisine itaat […]

Imam Tahavi’nin(r.h) Rivayetleri Karşılaştırma Usulü

2-Karşılaştırma Yöntemi Tahavi’nin hadisleri yorumlama yöntemi, iki aşamada gerçekleşmektedir. Önce çelişkili zannedilen hadisler hakkındaki bütün bilgileri top-lamak için gerekli ön araştırmaları yapmaktadır. Buna karşılaştırma ya da eksik bilgileri tamamlama safhası denilebilir. Klasik literatürümüzde karşılaştırma, kıyas, istişhad, istidlal, nazar ve i’tibar terimleri ile ifade edilmiştir. Bu kelimeler aralarındaki ortak bir vasıftan (cami’) dolayı bir şeyi diğer […]

Din Sadece Vahiy midir?

Din doğuşu itibariyle insani bir problemdir. Din dediğimiz şey salt vahiyden ibaret değildir. Yani sadece Kuranı Kerim’den; Allah’ın gönderdiği mesajlardan ibaret değildir. Din peygamberin hadisi şeriflerinden de ibaret değildir. Din, her ne kadar kaynağı ilahi olsa bile (diğer beşeri dinler saymıyorum) bu ilahi vahyin sistemleştirilme sürecinin adıdır. Mesela vahiy süreci nasıldır; vahiy şöyle mi iniyor? […]