Hazreti Muaviye hakkındaki bazı suallerin cevapları

……. (6)    Soru: Muaviye ashabı Kiramın şahadetleri ve kitapların beyanatı veçhile Kur’anı mübînin ve Resuli A’zamın emirlerini ayak altına alarak İmamülmüslimine bagy ve isyan edip müslümanlar arasında ilk defa fitne ve fesat sokarak iki yüz küsur bin mü’minin kanlarının dökülmesine ve İmamül’ müslimînin şehadetine sebep olmuş değil midir?.  Cevap: Bu sual de tahlile, tashihe muhtaçtır.;. […]

Ehl-i Beyt’e Bakış Açımız-5

Şiâ’nın Ehl-i Beyt imamları hakkındaki aşırılıklarının nerelere vardığını kısaca göstermek adına, el-Kuleynî‘nin Usûlü’l-Kâfî adlı eserinin birinci cildinde Ehl-i Beyt’le alâkalı başlıklara burada yer vermek istiyoruz. Başlıklar şu şekilde: *Allah’ın hüccetinin ancak imam ile gerçekleşeceğine dâir bab. *İmamı tanıma ve ona başvurmaya dair bab ve bu bab zımnında: Allah’ı tanımanın, Allah ve Rasûlü’nü (sallallahu teâlâ aleyhi […]

Ehl-i Beyt’e Bakış Açımız-4

Ehl-i Sünnetin Ehl-i Beyt konusundaki tavrı nedir? Ehl-i Sünnet’in bu konuda tavrını belirleyen şey “Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden ancak kiri uzaklaştırmak ve sizi tertemiz yapmak diler”(el-Ahzâb/33) ve “Peygamberin müminler üzerindeki hakkı, onların bizzat kendileri hakkında haiz oldukları haktan daha fazladır. Onun eşleri de müminlerin anneleridir” (el-Ahzâb/6) ayetleridir. Yanı sıra Efendimizden (sallallahu teâlâ aleyhi ve […]

Ehl-i Beyt’e Bakış Açımız-3

İkinci Mesele: Şiîlere Göre Ehl-i Beyt Şiîler Ehl-i Beyt’i sadece Hazret-i Fâtıma ve on iki imama hasretmişlerdir. Şiî âlimlerin ortaya koymuş olduğu bir çalışma olan el-Mevsûʻatu’l-Arabiyyetu’l-Muyessere’de (1/630) şunlar geçmektedir: “Alevîler (Şiîler) Ehl-i Beyt’in mânâsını şu şekilde açıklarlar: Ehl-i Beyt Hazret-i Ali, Hazret-i Fâtıma, onların neslinden gelen Hazret-i Hasan, Hazret-i Hüseyin, Ali b. Hüseyin, Muhammed b. […]

Ehl-i Beyt’e Bakış Açımız-2

Hazret-i Peygamber’in (sallallâhu teâlâ aleyhi ve âlihi ve sellem)hanımlarının Ehl-i Beyt’e dâhil olduğunun delîli önceki anlattıklarımızdır. Hazret-i Fâtıma, Hazret-i Ali, Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin’in dâhil olmasının delili ise, onların Hazret-i Peygamber’in en yakın akrabaları ve ev ahâlisi olmalarıdır. Bir kısmı az sonra gelecek olan ve üzerlerini bir örtüyle örtme hâdisesini anlatan bazı hadisler de […]

Ehl-İ Beyt’e Bakış Açımız-1

Kur’an Ve Sünnete Göre Ehl-i Beyt Kimdir? Ehl-i Beyt, ‘Ehl’ ve ‘beyt’ kelimelerinin oluşturduğu bir isim tamlamasıdır. Bu tamlamanın mânâsını Kur’an ve Sünnete göre açıklamaya başlamadan önce, bu iki kelimenin sözlük anlamlarını açıklamaya çalışacağız. Sözü fazla uzatmamak adına bu hususta sadece Râgıp el-İsfehânî’nin söylediklerini nakletmekle yetineceğiz. El-İsfehânî, el-Müfredât isimli eserinde der ki: “Kişinin ehli (أهلالرجل) […]