Peygamber de Dâhil Herkes Kusurludur Diyen Kimseye Ne Yapılırdı?

Endûlûslü kadılara bir mesele sorulmuş, onlar da bunu üstadımız Kâdı Ebû Muhammed ibni Mansûr’a sormuşlardı. Mesele şöyle idi: Bir kimse bir adamı bir kuşum dolayısıyla ayıplamıştı. Ayıplanan adam da ona ”Elbette sen bu sözünle benim bir kusurumu dile getiriyorsun. Unutma ki ben bir insanım. Peygamber sallaIIahu aleyhi ve selleme varıncaya kadar bütün İnsanlar kusurludur” demişti. […]

Bidatçilerin Kafir Olduğu Söylenmemelidir

El Eşari ile Ebül Meali el Cüveyni dışındaki muhakkik alimler de şöyle demişlerdir:”Ayet ve hadisleri kendi arzularına göre tevil eden bidatçilerin kafir olduğunu söylemekten sakınmalıdır.Namaz kılan,Allahın varlığına ve birliğine inanan kimselerin kanlarını helal saymak büyük bir hatadır.Öldürülmeyi hak eden 1000 kafiri öldürmemenin günahı bir Müslümanın bir mikdar kanını haksız yere dökmekten daha hafiftir.” Şerh:Bir Müslümanı […]

Dinin Bir Esasını İnkâr Eden Kâfirdir

    Dinin bir esasını, Resûlullah sallaliahu aleyhi ve sellemin mütevâtir nakille kesin sûrette bilinen ve asırlardan beri üzerinde görüş birliği edilen bir fiilini yalanlayıp inkâr eden kimsenin kâfir olduğunu biz de tereddütsüz belirtiriz. Meselâ biri kalkıp da beş vakit namazın farz olduğunu veya rek’at ve secdelerinin sayısını inkâr etse ve: “Allah, Kitâbinda bize namazı […]

Muhammed B. Abdilvehhâb ve Tekfir

İnsanımızın kendine yabancılaştırıldığı modern dönemde, kendi değerlerinin uzağına savrulmuş genç neslin bir kesimi can simidi olarak Vehhâbî akidesine sığınıyor. Kendisine okunan bir-iki ayet, bir-iki hadis ve sözüm ona Selef’ten nakledilen bir-iki anekdot, asırlar boyu en temel varlık alanını oluşturmuş bulunan Ehl-i Sünnet akidesini terk edip Vehhâbî ideolojisine kayması için fazlasıyla yeterli oluyor. Oysa kendisine okunan […]