Kur’an-ı Kerim’i Nasıl Anlamalıyız? 1.Bölüm

– 1.bölüm – Soru: Hocam, Kur’ân-ı Kerim’i nasıl okumalı ve nasıl anlamalıyız? Birilerinin bize okuyup anlatması mı yoksa doğrudan bizim okuyup anlamamız mı daha doğru bir yol? Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirabbi’l-alemînve’s-salâtüve’s-selâmüalâmuhammedin ve alââlihî ve sahbihîecmaîn… Aslında iki ayrı başlıkla iki ayrı oturumda ele alınması gereken iki ayrı konu. Ama biz meselenin Kur’ân-ı Kerim′i okuma boyutuyla değil de […]

Kur’ân’ın Harfen Tercümesi Mümkün Değildir

Allah Teâlâ Kur’ân’ı Arabî olarak Rasûlü’ne indirmiştir. Arabcayı öğrenmek için evvelâ iki kaynak olarak lafız ve mana tabirini öğrenmek lazımdır. Sonra ıstılah, teşbih, vadı’-i mahsus, ilm-i nahuv, ilm-i sarf, ilm-i mantık, ilm-i meânî, ilm-i usûl-i fıkıh, ilm-i usûl-i din, ilm-i usûl-i hadis, ilm-i kelam, ilm-i fıkıh, ilm-i lügat, ilm-i hadis, ilm-i te’vil, ilm-i ahlak ve […]

Kur’an Hak ve Bâtılı İzah Eder – Ehli İlmi Müjdeler

  “O gökten bir su indirmiştir de vâdiler kendi mikdârınca sel olmuştur. Sel de, yüze çıkan bir köpük yüklenip götürmüştür. Bir ziynet veya bir emtia aramak için ateşte üzerine (körükleyip) yak­tıkları şeyler (madenlerden de bunun gibi bir köpük (posa) hâsıl olur.   İşte Allah hak ile bâtılı böyle çarpıştırır; amma posa atılır gider. İnsanlara fayda […]

Kur’ân, Hz. Muhammed (asm) ile ispat ediyor ki

Bismillahirrahmanirrahim (“Risalet-i Ahmediyeye dair” 19. Söz dersinden…) ON DÖRDÜNCÜ REŞHA Mahzen-i mu’cizat ve mu’cize-i kübrâ olan Kur’ân-ı Hakîm, nübüvvet-i Ahmediye (a.s.m.) ile vahdâniyet-i İlâhiyeyi o derece kat’î ispat ediyor ki, başka burhana hâcet bırakmıyor. Biz de onun tarifine ve medar-ı tenkit olmuş bir iki lem’a-i i’câzına işaret ederiz. İşte, Rabbimizi bize tarif eden Kur’ân-ı Hakîm,  […]

Kur’ân nedir, tarifi nasıldır ?

Bismillahirrahmanirrahim Kur’ân nedir, tarifi nasıldır? Elcevap: On Dokuzuncu Sözde beyan edildiği ve sair Sözlerde ispat edildiği gibi Kur’ân; •şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi, •ve âyât-ı tekvîniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi, •ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri, •ve zeminde ve gökte gizli esmâ-i İlâhiyenin mânevî hazinelerinin keşşafı, •ve sutûr-u hâdisâtın altında […]

Kur’ân’da neden tafsilât yok?

Evvelâ: Beşerin icatçı elinden çıkan sanat eserlerinin tabiatta varlığı ne ise; iç ve dış âlemdeki en küçüğünden en büyüğüne kadar her şeyin Kur’ân’da var olması da odur. Yani doğrudan doruya Yaratıcı Kudretin sanatkârâne elinden çıkmayan, insan elinden çıkmış eserler, esası ve unsurları itibariyle nasıl tabiat âleminde mevcut ise, keşif şerefi insan olunun iftihar sebebi olan […]

Kur’ânı Kerim Kelâmullahtır, Mahlûk Değildir

Kuran-ı Kerim’in bize sonradan gelmiş olması onun mahluk olduğunu göstermez, Bizler kainat, yani oluş,yaradılış  dâiresindeyiz. Kur’ân-ı Kerim ise bizim dairemizde indirilmiş ve ancak bizim idrak edeceğimiz kısmıyla bildirilmiştir, O sebepten dolayı aslında Kur’an’ı Kerîm Cemalullahtır.Söz burada biter. Görmeye göz, göstermeye kudret lâzımdır, Kainat mahlûktur ama Kuran-ı Kerîm, Allah Tealâ’nın ilmiyle mahlûk değildir. Bizim âlemimize yansıması […]