İslam’da Müsamaha / İmam el-Gazzâlî

GİRİŞ İmam âlim, fâzıl Ebû Mâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazzâiî (rahmetullâhi aleyh) der ki: İzzetine teslim olarak, nimetlerini tamamlamasını niyâz ederek, tevfîkini, yardımını ve tâatını ganimet bilerek, günahta ve sıkışık du­rumlarda kalmaktan korumasını ve bize nimetlerini bol bol ihsan etme­sini dileyerek Allah Teâlâ’ya hamd ederim. Peygamberliğine boyun eğerek, şefaatine nâil olmayı ümid ederek, sahip bulunduğu […]

Mehmed Zahit Kotku – Ehli Sünnet Akaidi

Bu eser Ehli Sünnet vel Cemaat ilkelerine, sadık kalınarak, Tevhid ilminden yola çıkarak hazırlanan bu eser, daha çok ilim erbabından ziyade, alt kesimler için hazırlanmıştır. Sapık bid`at ehlinin görüşlerini çürütmek için bu eser yeterlidir. Bu kitabı okuduktan sonra doğru yoldan sapılmayacağını hidayetten de kayılmayacağını anlayacaksınız. Bu kitabı okuyanlar Ehli Sünnet yolundan ayrılmayacaklardır. Ehli Sünnet yolu […]

Tarihte Usul – Zeki Velidi Togan

Tarihte usul bizde Tanzimattan önce İbn Haldunvari düşüncelerden ibaretti, daha sonra ise o, (Akçaoğlu ve Köprülü Fuad’ın eserleriyle) Avrupa’nın tenkidi fikrini, Tarihve edebiyattarihi başta olmak üzere hümaniter ilimlere tatbik etmenin usulü olarak ele alınmıştır. İranlı Prof. Reşid Yasimi de, s. 181’de zikri geçen eserinde onu böyle anlamıştır. Biz bu kitapta tarih metododlojisinin Garb fikir sistemini […]