Allah’ın imtihan Etmesinin Anlamı

Bakara,124.“Bir zamanlar Rabb’i İbrâhim’i birtakım buyrukları ile imtihan etti. İbrahim bunları yerine getirince Allah, ‘Ben seni insanlara önder ya­pacağım.’ dedi. İbrâhim, ‘neslimden de’ diye niyazda bulununca Allah şöyle cevap verdi: ‘Benim ahdim zâlimleri kapsamaz.’ [Allah’ın imtihan Etmesinin Anlamı] Bir zamanlar Rabb’i İbrahim’i birtakım buyrukları ile imtihan etti. İbrâhim bunları yerine getirince. Şöyle denildi: Duyulur âlemde […]

Nesh ve Hikmeti

İmam Maturidi Biz bir âyeti nesheder veya unutturursak mutlaka onun daha hayırlısını veya dengini getiririz.Allah’ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin?(Bakara,106.Ayet Meali) [Nesih ve Hikmeti] Biz bir âyeti nesheder veya unutturursak. Kelâm âlimlerinden bazıları şöyle dedi: Levh-i mahfûzdan siler yahut orada bırakırsak. Şöyle de denildi:Biz bir âyeti nesheder, yani diğer âyet mukabilinde kaldırırsak [§] veya […]

Belaya Mâruz Kalmanın Dini Konumu

Bakara,155.“Şunu bilin ki biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz zayiat verdirmek suretiyle sizi imtihana tâbi tutacağız. Resûlüm! Güçlüklere karşı sabredenleri iyi bir gelecekle müjdele” 156.“Onlar ki başlarına bir musibet gelince, ‘Hepimiz Allah’ın kulları­yız ve eninde sonunda O’na dönüş yapacağız’ demenin bilincini taşırlar ” Şunu bilin ki biraz korku ve açlık… ile sizi […]

Cin ve İns Şeytanları

“Cinlerden ve insanlardan (olan vesvasın şerrinden)…”(Nâs, 6). Bu ayetle ilgili birkaç izah var: …. Bil ki bu sûrede, şu şekilde bir başka incelik daha var: Önceki sûrede, Kendisine sığınılan Allah Teâlâ, tek bir sıfatla anılıyor, o da, “Rabbu´l-felâk” (sabahın Rabbi) vasfıdır. Orada kendisinden Allah´a sığınılan şeyler ise, üç çeşit büyük beladır. Onlar da, gâsık (gece), […]

Livata’daki Çirkinliğin Sebepleri

Üçüncü, mesele, bu işin çirkinliğini gerektiren sebeplerin izahı hakkındadır: Bil ki bu işin çirkinliği, insanların tabiatına adeta yerleşmiş bir şeydir. Binaenaleyh bunun sebeplerini genişçe saymamıza gerek yok. Fakat biz yine de diyoruz ki: Bunun çirkinliğini gerektiren sebepler pek çoktur: Birinci sebep: Pek çok insan çocuğunun olmasını istemez. Çünkü çocuğun doğması, insanı mal kazanmaya ve kazanç […]

Nâs Suresi Tefsiri

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla 1.De ki: Sığınırım insanların rabbine. Bu İlâhî beyanın ilk bakıştaki konumu, Resûlullah’a sözün devamında bahis konusu edilen hususu yerine getirmesine yönelik bir emirdir ki o hu­sus da Allah’a sığınmadan ibarettir. Böyle bir durumda verilen emre uyma­nın gereği “De ki: [İnsanların rabbine] sığınırım” şeklinde değil, doğrudan “sığınırım…” diye söze başlamaktır. […]

Felak Suresi Tefsiri

(1) Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla 1.De ki: Sığınırım sabah şafağının rabbine! {Fakih (rahmetullahi aleyh) şöyle dedi:} Sabah şafağının rabbine sığın­manın emredilmesi üç ayrı yoruma açıktır. Birincisi emir öğretim amacına yönelik olup sûrenin nâzil olduğu dönemde vuku bulmuş herhangi bir olayı hedeflemiş değildir. Ne var ki Allah Teâlâ sûrede sözü edilen tiplerin yapabi­lecekleri kötülüğün […]