Kalbe İlişkin Allah Hakkı Olan Hükümler

1- Allah’ın zatını bilme ve bunun tabii sonucu olarak; zatının ezelî, ebedî ve bir olduğunu, cevher, araz ve cisim olmadığını, O’nu zorunlu ve var kılan bir başka varlığa muhtaç olmadığını ve tüm bu sıfatlarının sair varlıklardan farklı olduğunu bilme. 2- Hayat sıfatını bilme ve bunun ezelî, ebedî ve tek olduğunu, zorunlu ve var kılan bir […]

Kuran’ın Ana konuları

Kur’an’a baktığımda, onda olan şeylerin üç kısım olduğunu gördüm. Bi­rincisi, Allah’a övgü içeren ayetler, ikincisi hüküm içeren ayetler, üçüncüsü de bu hükümlere tabi olan, onları pekiştirilen ayetler ki bunlar da farklılık arzederler: a– Teşvik etmek veya sakındırmak için fiillerin methedilmesi ya da yeril­mesi. Bu, hükümlerin pekiştirilmesi kabilindendir. b- Kullar için büyük bir güzellik olan alemlerin […]

Yaratılanların Hakkıyla İlgili Ameller

Maslahatlarınelde Edilmesi Ve Mefsedetlerin İzalesi Açısından Yaratılanların Hakkıyla İlgili Ameller Bu tür haklar kendi içinde üçe ayrılır: 1- Mükellefin kendi nefsi üzerindeki haklar. Kişinin kendi şahsı için edin­diği giyecek, yiyecek ve meskenler böyledir. Aynı şekilde kişinin uyuması, sürekli oruç tutmaması, sürekli zühd hayatı yaşamaması gibi durumlar da böyledir; 2- Bazı mükelleflerin diğer bazıları üzerindeki hakları. […]

Münazara Yapanların Sevap Aldığı Ve Almadığı Durumlar

Münazara yapanlar bundan ötürü sevap alırlar mı sorusuna şöyle cevap veririz; Münazara yapan tarafların her birinin gayesi, karşısındakini kendisi­nin hak olduğunu zannettiği doğruya yöneltmek ise her ikisi de hem niyet­lerinden hem de münazaralarından ötürü sevaba nail olur. Çünkü her ikisi de doğrunun ortaya çıkmasına sebebiyet vermiş olur. Ancak her ikisi de sa­vunduğu ister doğru ister […]

Günaha Vesile Olan Ve Olmayan Kötü Sıfatlar

Yüz çirkinliği, fizikî yapının ve bazı uzuvların çirkinliği, akıl ve duyu or­ganlarının zayıflığı, korkaklık, tamahkarlık, cimrilik, kötülüklere meyilli olup iyiliklerden nefret etme, merhametsizlik doğru mu yanlış mı olduğu belli olmayan konularda acele etme gibi insanın dahli olmaksızın yaratılışta kendisine verilen kötü sıfatlardan ötürü ne sevap ne de günah söz konusu ol­maz. Bu sıfatları, dine muhalif […]

Fiillerden Kaynaklanan Sevap Ve Günahlara Dair

Sevap ve günah insanın kendi yapıp ettikleri için söz konusu olur. İnsa­nın yapıp ettikleri ya doğrudan ya da sebep olma şeklindedir. Sebep olma da iki türlü olur: uzak sebebiyet, yakın sebebiyet. Allah (cc) şöyle buyurmuştur: “Siz ancak yaptıklarınızın karşılığına çarptırılacaksınız”[Tur,16],, “insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur”[Necm,39], “Herkesin kazanacağı yalnız kendisi­ne aittir.” [En’am,164] Kulların […]

Soru Sormak- Bir Şey İstemek

Soru, sorulan şeyin şerefine göre şerefli olur. Buna göre Allah’ı ve sıfatla­rını sormak bütün sorulardan daha üstündür. Çünkü bu soru, O’nun zatını ve sıfatlarını bilmeye vesiledir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “O’nu bir bilene sor”[Furkan,59] Bundan sonra Yüce Allah’ın hükümlerinden zaruret ve ihtiyacın gerektir­diği şeyleri sormak, sonra da ihtiyaç veya zaruret duyulması beklenen hü­kümleri sormak […]